All posts by taxmasters@lila

Wykaz podatników VAT – podstawa prawna

Podstawa prawnaOpis przypadku 
Podstawa prawna wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT 
Art. 96 ust. 9 ustawy o VAT
(w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.)
podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem 
Art. 96 ust. 7ba ustawy o VATwykreślenie członka grupy VAT z chwilą rejestracji grupy VAT 
Art. 96 ust. 7bb ustawy o VATwykreślenie grupy VAT , która utraciła status podatnika 
Art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VATpodatnik nie istnieje 
Art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VATmimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem
Art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VATdane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne z prawdą 
Art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VATpodatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
Art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VATposiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej 
Art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VATwobec podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
Art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VATpodatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
Art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VATpodatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały 
Art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VATpodatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia 
Art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VATpodatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane 
Art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VATpodatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej
Podstawa prawna niedokonania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 
Art. 96 ust. 4a pkt 1 ustawy o VATdane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą 
Art. 96 ust. 4a pkt 2 ustawy o VATpodmiot ten nie istnieje 
Art. 96 ust. 4a pkt 3 ustawy o VATmimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem 
Art. 96 ust. 4a pkt 4 ustawy o VATpodmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego 
Art. 96 ust. 4a pkt 5 ustawy o VATposiadane informacje wskazują na prowadzenie  przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi 
Art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VATwobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
Art. 96 ust. 4d ustawy o VATnaczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji grupy VAT jako podatnika VAT, jeżeli nie są spełnione warunki uznania grupy VAT za podatnika, i zawiadamia o braku rejestracji przedstawiciela grupy VAT 
Podstawa prawna przywrócenia podatnika jako podatnika VAT 
Art. 96 ust. 9h ustawy o VATjeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje 
Art. 96 ust. 9i ustawy o VATjeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 4, wykaże że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika 
Art. 96 ust. 9j ustawy o VATjeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, udowodni że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru 
Art. 96 ust. 9k ustawy o VATprzywrócenie zarejestrowania członka grupy VAT w związku z wykreśleniem z rejestru tej grupy 

Księgowość hybrydowa

TAXMASTERS może zaoferować całkowicie internetową obsługę Państwa firmy.

Księgowość hybrydowa to najnowszy model księgowości na rynku usług księgowych.

Jest to połączenie dwóch działających od lat modeli prowadzenia księgowości tj. tradycyjnego biura rachunkowego i księgowości internetowej.

Współpracując z TAXMASTERS nie płacisz za dostęp do oprogramowania. Płacisz za profesjonalną wiedzę i obsługę księgową.

TAXMASTERS Certyfikowane Biuro Rachunkowe łączy zalety tradycyjnej księgowości i indywidualnego kontaktu z nowoczesną technologią, która ułatwia prowadzenie finansów w firmie.Od dzisiaj nie musisz już wybierać między indywidualnym kontaktem z biurem rachunkowym, a zaawansowanym systemem do zarządzania finansami, którymi dysponują tylko korporacje. Z TAXMASTERS masz jedno i drugie.

Oferujemy standardowe usługi biura rachunkowego oraz propozycję KSIĘGOWOŚCI HYBRYDOWEJ, czyli najnowszego modelu księgowości na rynku usług księgowych.

Wraz z naszymi Partnerami Saldeo i wfirma.pl, możemy zaoferować całkowicie internetową obsługę Państwa firmy. Wszystkie funkcjonalności Panelu Klienta aplikacji Saldeo oraz wfirma.pl oddajemy w Twoje ręce zupełnie za darmo.

Działalność biura jest kontynuacją wieloletniego doświadczenia i praktyki zdobytej w karierze zawodowej w dziedzinie rachunkowości i rozliczeń podatkowych.

Gwarancją najwyższej jakości naszych usług są:

 • Licencja Ministra Finansów,
 • niezbędne uprawnienia i doświadczenie,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

Sprawdź naszą ofertę i zapytaj o wycenę prowadzenia księgowości Twojej firmy.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności . View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka pywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
§.1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest TAXMASTERS Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pachońskiego 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000681165, REGON: 367462124, NIP: 9452209246. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.taxmasters.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Administrator Danych
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter, f. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@taxmasters.eu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§3. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
§4. Pliki cookies
 1. Witryna www.taxmasters.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Save settings
Cookies settings