Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają:

  • kapitałowe spółki prawa handlowego – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki osobowe prawa handlowego – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1,2 mln euro.

KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość)
– dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont
– prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej)
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
– sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D
– rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku
– prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań
– sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
– sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L)

Cennik

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa, sprawozdawcza i podatkowa.

Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (faktur VAT, przelewów bankowych, operacji kasowych, PK), co w praktyce przekłada się na ilość zapisów księgowych. Cena zawiera sporządzenie sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.
Cennik