Jak złożyć roczne sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Roczne sprawozdanie finansowe to nie tylko obowiązek każdej firmy, ale również kluczowe narzędzie do oceny jej kondycji finansowej. Prawidłowo sporządzone, może być bezcennym źródłem informacji dla zarządu, inwestorów, a także organów podatkowych. W 2024 roku proces składania sprawozdania finansowego podlega konkretnym przepisom i terminom, które warto znać, aby uniknąć problemów. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak złożyć roczne sprawozdanie finansowe, jakie są terminy, kto powinien je podpisać oraz jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania w terminie.

Rozdział 1: Procedura składania sprawozdania finansowego

1.1. Elektroniczne składanie sprawozdania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie sprawozdania finansowe muszą być składane w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym formacie XML. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego: Przygotowanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.
 2. Podpisanie sprawozdania: Po sporządzeniu, dokument musi zostać podpisany elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.
 3. Przesłanie dokumentu: Podpisane sprawozdanie przesyła się za pośrednictwem dedykowanego interfejsu dostępnego na stronie podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe.

1.2. Zatwierdzanie sprawozdania

Po przesłaniu, sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ firmy, najczęściej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Rozdział 2: Sprawozdanie finansowe 2023 – ważne terminy

 • Sporządzenie i podpis sprawozdania: Jeśli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym to termin sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 marca 2024 r
 • Zatwierdzenie sprawozdania: Sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.
 • Przesłanie do KRS: Firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają obowiązek złożenia e-sprawozdania w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, co oznacza, że ostateczny termin mija 15 lipca 2024 roku.

Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2023 rok:

Termin Działanie
do 31 marca 2024 roku Sporządzenie sprawozdania finansowego 
do 30 czerwca 2024 roku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
do 15 lipca 2024 roku Złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym 

Rozdział 3: Kto podpisuje sprawozdanie finansowe

3.1. Osoby odpowiedzialne za podpisanie sprawozdania

Sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zarząd firmy. Zwykle są to:

 • Główny księgowy: Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania.
 • Członkowie zarządu: Wszyscy członkowie zarządu firmy są zobowiązani do złożenia swoich podpisów pod sprawozdaniem.

3.2. Elektroniczny podpis

Podpisy muszą być elektroniczne, co oznacza, że każda z osób podpisujących musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Warto pamiętać, że wszystkie dodatkowe pliki załączane do sprawozdania muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozdział 4: Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

4.1. Sankcje prawne i finansowe

Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS w terminie może mieć poważne konsekwencje:

 • Wezwanie do złożenia sprawozdania: W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w ustawowym terminie, KRS wzywa spółkę do złożenia sprawozdania zazwyczaj w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem nałożenia na członków zarządu kary grzywny w wysokości do 15 000 złotych.
 • Kara grzywny: Nałożona kara grzywny zazwyczaj jest umarzana, jeżeli przed jej uiszczeniem spółka wywiąże się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego.
 • Notoryczne zaniechanie składania sprawozdań: Notoryczne zaniechanie składania sprawozdań finansowych może w niektórych przypadkach doprowadzić do rozwiązania spółki bez konieczności likwidacji. Dotyczy to sytuacji, gdy mimo wezwania sądowego, spółka nie złożyła rocznych sprawozdań finansowych przez 2 kolejne lata obrotowe.

4.2. Skutki dla działalności firmy

 • Problemy z uzyskaniem kredytów: Brak zatwierdzonego sprawozdania finansowego może utrudnić firmie uzyskanie kredytów lub innych form finansowania.
 • Utrata wiarygodności: Firma może stracić wiarygodność w oczach inwestorów, partnerów biznesowych oraz klientów, co może negatywnie wpłynąć na jej działalność operacyjną.

Podsumowanie

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wymaga skrupulatnego przestrzegania procedur i terminów. Elektroniczne podpisywanie i składanie dokumentów stało się standardem, a brak dopełnienia tych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Pamiętajmy, że rzetelne sprawozdanie finansowe to nie tylko obowiązek, ale również narzędzie, które może wspierać rozwój i zarządzanie firmą.