Dokumenty do umowy o pracę

Przed podpisaniem umowy o pracę należy skompletować potrzebne dokumenty kadrowe:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia
 3. Certyfikaty, dyplomy i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 4. Świadectwa potwierdzające ukończenie szkoły
 5. Skierowanie na badanie lekarskie
 6. Orzeczenie lekarskie

Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia pracownika wiąże się przechowywaniem w aktach osobowych m.in.

 1. Kwestionariusz osobowy pracownika
 2. Umowa o pracę
 3. Zakres czynności
 4. Informacja o warunkach zatrudnienia art.29 KP
 5. Informacja o równym traktowaniu
 6. Klauzula przetwarzania danych
 7. Klauzula RODO
 8. Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich
 9. Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń
 10. PIT-2 – rok 2022
 11. PIT-2 – rok 2023
 12. Oświadczenie o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dla pracowników mieszkających poza miejscowością wykonywania pracy)
 13. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP
 14. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami
 15. Wniosek dotyczący wypłaty wynagrodzeń
 16. Rezygnacja z Pracowniczych Planów Kapitałowych
 17. Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy (dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Dokumenty do umowy cywilnoprawnej