Wykaz podatników VAT – podstawa prawna

Podstawa prawnaOpis przypadku 
Podstawa prawna wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT 
Art. 96 ust. 9 ustawy o VAT
(w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.)
podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem 
Art. 96 ust. 7ba ustawy o VATwykreślenie członka grupy VAT z chwilą rejestracji grupy VAT 
Art. 96 ust. 7bb ustawy o VATwykreślenie grupy VAT , która utraciła status podatnika 
Art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VATpodatnik nie istnieje 
Art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VATmimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem
Art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VATdane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne z prawdą 
Art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VATpodatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
Art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VATposiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej 
Art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VATwobec podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
Art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VATpodatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
Art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VATpodatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały 
Art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VATpodatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia 
Art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VATpodatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane 
Art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VATpodatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej
Podstawa prawna niedokonania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 
Art. 96 ust. 4a pkt 1 ustawy o VATdane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą 
Art. 96 ust. 4a pkt 2 ustawy o VATpodmiot ten nie istnieje 
Art. 96 ust. 4a pkt 3 ustawy o VATmimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem 
Art. 96 ust. 4a pkt 4 ustawy o VATpodmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego 
Art. 96 ust. 4a pkt 5 ustawy o VATposiadane informacje wskazują na prowadzenie  przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi 
Art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VATwobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
Art. 96 ust. 4d ustawy o VATnaczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji grupy VAT jako podatnika VAT, jeżeli nie są spełnione warunki uznania grupy VAT za podatnika, i zawiadamia o braku rejestracji przedstawiciela grupy VAT 
Podstawa prawna przywrócenia podatnika jako podatnika VAT 
Art. 96 ust. 9h ustawy o VATjeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje 
Art. 96 ust. 9i ustawy o VATjeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 4, wykaże że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika 
Art. 96 ust. 9j ustawy o VATjeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, udowodni że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru 
Art. 96 ust. 9k ustawy o VATprzywrócenie zarejestrowania członka grupy VAT w związku z wykreśleniem z rejestru tej grupy