Nasze atuty

Konkurencyjne ceny

Księgi handlowe od 350 zł
KPIR od 125 zł
Ryczałt od 50 zł

Terminowość

Gwarantujemy terminowość kompleksowych usług księgowo-podatkowych oraz kadrowo-płacowych

Bezpieczeństwo

Posiadamy Licencję Ministra Finansów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

NASZE USŁUGI

Aktualności

Jak zgłosić sprawozdanie finansowe do KRS po 15.03.2018 roku?

Od dnia 15 marca 2018 r. złożenie do KRS dokumentów związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów zależy między innymi od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numer PESEL. UWAGA! Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również innych lat obrotowych niż

Read More

Składki ZUS do odliczenia w 2018 roku

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2018 Za okres podatku dochodowego Odliczenie składek ZUS od dochodu** Odliczenie składek zdrowotnych od podatku z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco* cały 2018 10128,62 zł 9347,54 zł 3286,53 zł 01-12/2018 846,91 zł 10128,62 zł 781,60 zł 9347,54 zł 275,51 zł 3286,60 zł 01-11/2018

Read More

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r. „duży ZUS” 1166,85 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) 1232,16 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy) Podstawa wymiaru Składki ZUS 2018 Społ. Zdrow. F. Pr. za okres 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy Emer.

Read More

ZUS – jak wykonać przelew w 2018 roku

W związku z tym, że każdy polski przedsiębiorca otrzymał inny numer konta, od 1 stycznia 2018 roku zupełnie niepotrzebne stają się wszelkie identyfikatory towarzyszące dotychczas takim przelewom (NIP, REGON, oznaczenie okresu czy rodzaju składki). Niepotrzebne stają się również specjalne formatki przelewów, które towarzyszyły nam przy płatnościach ZUS w ostatnich latach. Nowego przelewu dokonywać więc będziemy

Read More

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy

Read More

Nieruchomości mieszkalne w działalności gospodarczej – optymalizacja podatkowa

  Odróżniając – w ślad za składem orzekającym WSA we Wrocławiu – tak pojętą optymalizację podatkową od nadużycia czy obejścia przepisów prawa podatkowego, przedstawiamy ogólne omówienie skutków podatkowych nabycia na potrzeby działalności gospodarczej i ewentualnego późniejszego zbycia nieruchomości mieszkalnej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem możliwych legalnych działań optymalizujących obciążenia podatkowe. Za

Read More

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej

Read More

Rejestracja spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć bardzo szybko. Możliwe jest także uniknięcie wysokich kosztów notarialnych. Wszystko to za sprawą rejestracji internetowej.  Platforma elektroniczna umożliwia wygenerowanie i podpisanie umowy spółki bez konieczności wizyty u notariusza i ponoszenia dodatkowych kosztów. Platforma dostarcza szablon umowy spółki, który podczas rejestracji możemy nieznacznie modyfikować, a następnie na jej podstawie, za

Read More

Stawka podatku CIT obniżona do 15%

Od 01 stycznia 2017 r. stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorców została obniżona z 19 do 15%. Podatek CIT jest o 3% niższy niż na zasadach ogólnych (17% niższy jeżeli jesteś w II progu podatkowym) i o 4% niższy od podatku liniowego. Z obniżonej stawki mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy oraz ci, których roczny przychód nie

Read More

Dni wolne od pracy w 2017 r.

W 2017 r. mamy 13 dni wolnych od pracy: – 1 stycznia – Nowy Rok (niedziela) – 6 stycznia – Święto Trzech Króli (piątek) – 16 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela) – 17 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek) – 1 maja – Święto Pracy (poniedziałek) – 3 maja – Święto Konstytucji

Read More

Składki ZUS przedsiębiorców 2017 r.

Minimalne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą . Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy Składka ZUS za działalność gospodarczą za miesiące styczeń – grudzień 2017 297,28 (do odliczenia 255,99) 499,28 204,62 62,67 46,04 1 62,67 Razem społeczne z chorobowym = 812,61 Razem społeczne bez chorobowego = 749,94 Łącznie miesięczne składki ZUS za działalność

Read More

Rozliczenia kwartalne VAT od stycznia 2017 r.

Rozliczenia kwartalne VAT od stycznia 2017 r. Rozliczenie kwartalne od stycznia 2017 r. będzie możliwe tylko dla małych podatników. Art. 2 pkt 25 ustawy VAT precyzuje, iż małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty

Read More

Status przedsiębiorcy dla celów JPK

Status przedsiębiorcy dla celów JPK. Niekorzystne stanowisko MF Już niebawem, bo od stycznia 2017 r., mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego składania elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorcy będą obowiązani do składania informacji JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Podmioty będące dużymi przedsiębiorcami mają obowiązek składania informacji JPK_VAT za

Read More

Jak zmienić biuro rachunkowe

Jak zmienić biuro rachunkowe Przedsiębiorca może zdecydować się na zmianę biura rachunkowego, jeżeli podejrzewa że jego księgowość prowadzona jest nierzetelnie lub gdy przestanie spełniać jego oczekiwania czy popełnia błędy. Biura rachunkowe na podstawie pełnomocnictw reprezentują przedsiębiorcę w urzędach, sporządzają i składają deklaracje, ale za rozliczenia podatkowe odpowiedzialność ponosi właściciel firmy. Korzystanie z usług księgowych nie

Read More

Limity podatkowe 2017 r.

Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. W bieżącym roku pierwszy roboczy dzień października przypadał 3 października 2016 r. (1 i 2 października przypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę). Średni kurs NBP z tego dnia wyniósł

Read More

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2017 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21 II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20 III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3

Read More

Wymiar czasu pracy 2016 r.

Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2016 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 152 19 II (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21 III (40 godz.

Read More

Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Dwa sposoby ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Tryb naliczania wynagrodzenia za część miesiąca regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Read More

Limity podatkowe 2016 r.

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1

Read More

Terminy płatności podatków i składek ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, składania deklaracji itd. Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach: – do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych; – do 10 dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają

Read More

Składki ZUS przedsiębiorców 2016 r.

Wykaz aktualnych stawek ZUS dla przedsiębiorców. Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2016 r. Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki w 2015 r. Składki w 2016 r. Składka emerytalna (19,52%) 463,68 zł 474,92 zł Składka rentowa (8%) 190,03 zł 194,64 zł Składka chorobowa (2,45%) 58,20 zł 59,61 zł Składka wypadkowa (1,80%) 45,85 zł 43,79 zł Składka

Read More

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować… " Bruce Lee